Preporuke CEDAW odbora o ženskim pravima u Hrvatskoj

Komisija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena je tijelo Ujedinjenih naroda koje vrši periodične preglede stanja ženskih ljudskih prava u zemljama koje su ratificirale Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

U 2015. godini je CEDAW Odbor revidirao napredak i stanje u Hrvatskoj, te je uz pomoć organizacija civilnog društva dobio uvid u stvarno stanje ženskih prava u Hrvatskoj. CEDAW Odbor je donio Zaključne komentare, u kojima hvali napredak u odnosu na određene aspekte ženskih prava u Hrvatskoj, ali je u isto vrijeme dao i određene preporuke u kojem smjeru bi Hrvatska trebala ići kako bi ženska prava bila podignuta na višu razinu.

Preporuke uključuju zaštitu od zlostavljanja, rad i zaposlenje, zaštitu trudnica, političku participaciju žena i naravno - reproduktivna prava i zdravlje.

Ono što je relevantno je da je Odbor preporučio da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva troškove kontracepcije i prekida trudnoće za sve žene u Hrvatskoj, a sve kako bi se smanjila prevalencija neželjenih i maloljetničkih trudnoća. Ove godine očekujemo izvještaj Republike Hrvatske o napretku u odnosu na sve preporuke.

Zaključni komentari su doneseni u srpnju 2015. godine i primjećujemo da do sada RH nije učinila ništa po pitanju dostupnosti pobačaja i kontracepcije. Nadamo se da će država u skorijoj budućnosti prepoznati važnost reproduktivnog zdravlja svojih građana i građanki te djelovati u skladu sa Zaključnim komentarima.

Kontracepcija se i dalje plaća i izuzetno je teško pronaći ginekologa/inju koja prima nove pacijentice, dok je reproduktivno zdravlje muškaraca i dalje potpuno zanemareno.